Elevrådet:
Hvert år i august måned vælges et elevråd på 10. ved Kløften. Hver klasse vælger en repræsentant til elevrådet. Efter valget konstituerer elevrådet sig. Der vælges en formand, en næstformand og en sekretær. Der er tilknyttet en kontaktlærer til elevrådet. Kontakt-læreren deltager som rådgiver og vejleder i elevrådets arbejde og deltager normalt i møderne. 
 
I begyndelsen af skoleåret kan der afholdes et elevrådskursus eller en to-dages samling, hvor arbejdsopgaver med mere drøftes.
 
Elevrådet har altid et punkt med på dagsorden for skolebestyrelsesmøderne. Under dette punkt beretter elevrådet om dets aktuelle arbejde, fremsætter forespørgsler eller forslag til skolebestyrelsen.
 
Samarbejde omkring eleverne - Samarbejdet består af:
- Introinterview
- Forældremøder
- Samtaler
- Meddelelser
- Kontakt med mentoren
 
Introinterview:
Elever med forældre indkaldes til et interview inden skolestart, hvor elevens udfordringer for skoleåret opstilles, disse danner baggrund for samarbejdet omkring eleven.
 
Forældremøder:
I august måned indbydes forældrene klassevis til en præsentation af skolen, skolens holdninger og lærernes tanker med undervisningen.
Forud for skolerejsen indbydes forældrene til en orientering om årets skolerejse.
 
Samtaler:
I oktober måned indbydes den enkelte elev med forældre til en samtale omkring skolegangen og skolens tilbud til eleven. Samtalen varer 20-30 min.
 
Disse samtaler gentages i februar måned, hvor indholdet især fokuserer på elevens ønsker vedrørende næste skoleår.
 
Der vil blive afholdt en ekstra samtale for enkelte elever i november/dec med skolevejleder og skoleinspektør.
 
Samarbejde i øvrigt:
I enhver situation, hvor det menes påkrævet, henvender ”skolen” sig til hjemmet enten skriftligt eller mundtligt (telefon).
Eleverne skal meddele sygdom og andet fravær inden klokken 08:15 til skolens kontor hver gang, der opstår fravær. Forældrene redegør efterfølgende skriftligt for fraværet.
 
I alle situationer, hvor der træffes betydende afgørelser vedrørende den enkelte elev, indrages forældrene i beslutningsprocessen, enten ved en skriftlig meddelelse eller ved indbydelse til et besluttende møde. Skolevejlederen vil altid være inddraget i processen.
 
Forældre kan i enhver situation, der drejer sig om deres barn, henvende sig til skolen.
 

Revideret jan. 2015