Klasselærerbegrebet er under forvandling som en følge af ændrede organisations- og undervisningsformer.
Klasselæreren er den person, der varetager elevernes interesser i forhold til skolens planlægning af undervisningen.
Klasselæreren er den person, som eleverne henvender sig til i forbindelse med de sociale processer i klassen.
Klasselæreren er der person, der sikrer forældresamarbejdet i forbindelse med den enkelte klasse.
Denne model er stadig den mest dominerende model i folkeskolen.
 
HISTORIK
Op gennem 1990´erne bliver klasselæreren også den person, som varetager koordineringen af dele af undervisningen i klassen, samt bliver den person, der sikrer, at der udarbejdes en årsplan for klassens sociale liv og senere for arbejdet i fagene i klassen.
Klasselæreren får et koordinerende ansvar i forhold til klassens undervisning for at skabe størst mulig sammenhæng og helhed i undervisningen.
Klasselæreren som koordinator med pligt til at indkalde klassens lærere til møder omkring lærernes holdning til undervisningen i klassen, regler for klassen og lignende. Klasselæreren er den, der skal tage initiativet.
I den forbindelse har mange klasselærere følt sig alene om opgaven, bl.a. fordi klasselærerakkorden har været tillagt én person.
Det har været relativt uforpligtende at deltage i et samarbejde, hvor ansvaret var placeret på én person, som også var den eneste, der fik tildelt tid til opgaven.
 
DOBBELTKLASSELÆRERORDNING
For at gøre op med eneansvaret for klassen har vi på 10. ved Kløften i en overgangsperiode delt klasselærerakkorden på to lærere. Det har bevirket, at det var legalt at drøfte og dele opgaven med en kollega fra klassen og samtidig dele arbejdet omkring klassen. Som sidegevinst er samarbejdet mellem de to klasselærere blevet mere ligeværdigt og forpligtende. Samtidig blev en langt større gruppe lærere klasselærere. Ordningen har betyder, at antallet af undervisningslektioner bliver mere jævnt fordelt på alle kolleger.
Det betyder, at der på en skole med 10 klasser nu vil være 20 lærere med en klasselærerfunktion i stedet for 10 lærere med klasselærerfunktion. Det har betydet en lektions nedgang på 2 ugentlige lektioner for nogle, men samtidig en forøgelse på to lektioner for de, der mistede en halv klasse-lærerakkord.
 
MENTOR-ORDNING
For at kvalificere arbejdet med den enkelte elev og i forlængelse af det målsætningsarbejde, der foretages med alle elever i begyndelsen af august måned, har 10. ved Kløften fra august 2001 indført en mentor ordning som erstatning for den oprindelige dobbeltklasselærerordning.
Hver mentor har 10 - 12 elever, som man har det totale ansvar for. Ordningen skal ses i sammenhæng med overgangen til fuldt selvstyrende team, som skete i august 2000.
 
Fra august 2000 var der ingen lærere, der arbejdede i mere end et team. Alle lærerens "timer" afvikles hos samme elevgruppe.
Det har bl. a. betydet, at én dansklærer (tidligere klasselærer) har al danskundervisning i et team (to klasser). Det har også betydet, at vi har kunnet forøge "teamtiden" til hver lærer betragteligt.
 
I forbindelse med overgangen til selvstyrende team var det helt naturligt at gå over til kollektivt ansvar i teamet, en højere grad af skriftlighed og en mere jævn fordeling af opgaverne omkring klasserne.
Næste skridt har så været at fordele kontaktansvaret for eleverne ligeligt mellem teamets lærere.
Fordelingen af elever kan foretages på mange måder, og alle en mentors elever behøver ikke nødvendigvis at komme fra samme klasse, men de skal selvfølgelig komme fra den gruppe, som det selvstyrende team varetager undervisningen for.
 
Den afgørende forskel i forhold til den almindelige klasselærerfunktion er, at mentoren kan byde ind med sine stærke sider og "melde fra" i forhold til elever med særlige behov eller problemer.
 
Samtidig kan antallet af elever varieres for at udjævne byrden blandt mentorerne i et selvstyrende team. Det er en stor styrke, og kan være en enorm lettelse, at en mentor f. eks kan komme til at spille en mindre vigtig rolle i forhold til nogle bestemte elever, hvis mentoren føler en manglende kompetence i forhold til netop disse elevers problemer. På den måde kan der arbejdes mere professionelt i forhold til alle elever, og det bliver også lettere for et team at løse opgaven, hvis der findes elever som matcher dårligt med bestemte lærere.
Ved indførelse af mentorordningen er det muligt at fastholde en lagt højere grad af differentiering i forhold til hver enkelt elev.
 
MENTORENS OPGAVER
Mentoren er i dag den lærer, som har hovedansvaret for at følge op på en gruppe elever. Det gælder alle fag, det gælder forældresamarbejdet, det gælder de pågældende elevers trivsel eller alle sociale forhold omkring eleven. Her ud over har mentoren et undervisningsansvar for ét fag i forhold til den enkelte elev.
Det er mentoren, der afholder målsætningssamtale med eleven og eventuelt udarbejder individuelle handleplaner sammen med eleven samt evaluerer elevens port folie, hvor alle elevens arbejder samles.
 
Det er mentoren, der coacher eleven i projektperioderne.
Det er endvidere mentorens opgave at følge elevens logbog, som er obligatorisk for alle elever på skolen.
Logbogen bruges til mange ting, blandt andet til refleksion over undervisningen, hvilket kan medføre justeringer at undervisningstilbudet.
Lærerne fører ligeledes logbog over arbejdet i og med klassen.
 
Mentoren har et stort ansvar for jævnlig kontakt med sine elever ud over den undervisningsopgave, som læreren løser i forhold til eleverne. Den jævnlige kontakt gør, at der skabes et trygt rum, hvor der er tydelig gensidig tillid lærer og elev imellem. Der er også mulighed for at samle den elevgruppe, som har samme mentor til debat eller lignende i et andet og mindre forum end klasseværelset. Hvis trygheden er stor, giver det mulighed for at drøfte "følsomme" emner.
 
Både lærer og elev har mulighed for at udskifte hinanden i mentorordningen.
 
I forbindelse med overgangen til selvstyrende team blev der samtidigt indført årsnormer for alle fag.
Det har betydet, at undervisningen kan tilrettelægges uden brug at ugeskemaer eller timeplaner. Der udarbejdes individuelle planer i de enkelte team med fra ingen besætning til dobbelt besætning på timerne i henhold til den planlægning, som teamet kollektivt har aftalt på teammøderne og afhængig af den undervisningsopgave, der skal løses.
 
VÆRDIEN AF MENTORORDNINGEN
Mentorordningen har fungeret i mange år, det er tydeligt, at mentoren /den personlige vejleder er meget mere "på", og det er en fordel for både lærer, elev og undervisning. Det giver et stort personligt engagement hos læreren. I forhold til dobbeltklasselærerrollen er ansvar og opgaver tydeligere placeret og defineret.

Mentorordningen kvalificerer det selvstyrende team.
 
Mentorordningen kan blive det afgørende led i bestræbelsen på at udarbejde individuelle udviklingsplaner for den enkelte elev.
 
Mentoren har udover ansvaret for eleven i forhold til både den faglige og den tværfaglige undervisningen også et samarbejdsansvar i forhold til elevens skolevejleder.