Eleven og elevens forældre indbydes til en samtale på skolen forud for skoleårets påbegyndelse.
Samtalen har to primære udgangspunkter.
 
Samtalen berører 3 af elevens væsentligste arenaer, skolearenaen, fritidsarenaen og den personlige arena.
Vi kalder samtalen en vækstsamtale, fordi den tager udgangspunkt i elevens stærkeste potentialer og forsøger skabe mere af det, der går godt.
 
Vækstsamtalen tager udgangspunkt i elevens potentialer, alle de ting som eleven og elevens forældre eller andre synes, at eleven er godt til.
Der tegnes en sol, som i sit udtryk signalerer noget positivt med alle de positive udsagn, der tilsammen udgør elevens potentialer.
 
Vækstsamtalen fortsætter derefter over i en samtale om de udfordringer som eleven står overfor.
Udfordringer som gerne skal lykkes for eleven og som skolen og alle omkring eleven også sætter fokus på.
Der tegnes en ny sol, hvor elevens udfordringer opstilles. Alle kan stille udfordringer, men det er vigtigt, at eleven tager medejerskab for udfordringen, hvis den skal lykkes.
Der tegnes en ny sol, som rummer alle elevens udfordringer. Det er de samme 3 arenaer, der arbejdes ud fra.
 
Vækstsamtalen rummer yderligere 2 runder, en mulighedsrunde og en opgaverunde, men disse tages oftest først i brug ved senere samtaler
 
Elevens mentor samarbejder med eleven omkring elevens udfordringer. Dette samarbejde skal som minimum indeholde 4 møder hen over skoleåret, hvor elevens udfordringer bliver samtalens omdrejningspunkt.
 
Der kan løbende fyldes dels flere styrkeside (potentialer) dels flere udfordringer på elevens vækstskemaer.
 
Der kan indenfor de enkelte fag laves detaljerede potentialeskemaer såvel som detaljerede udfordringsskemaer for den enkelte elev.
Disse skemaer udarbejdes i samarbejde med faglæreren.
 
 
Skolens vækstparadigme er fra 2007.